O projektu

Projekt INSPIRE

Projekt Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015764

Termín realizace projektu 1.7. 2020 – 31. 12. 2022, počet měsíců: 30

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění výuky budoucích učitelů na Fakultě pedagogické ZČU. Do vybraných předmětů všech vyučovaných oborů na fakultě budou nově zařazeny aktivity rozvíjející evaluační a autoevaluační strategie studentů učitelství.

Projekt posílí sdílení a spolupráci akademických pracovníků, studentů a učitelů MŠ/ZŠ/SŠ z partnerských škol v regionu včetně zajištění mezinárodního přesahu aktivit díky realizaci společných didaktických stáží ve vybraných evropských zemích a jejich reflexi.