Podpora pregraduální přípravy budoucích
učitelů a učitelek

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_019/0008370

Doba trvání: 01.05.2024 – 31.10.2027

Cíle projektu

Cílem projektu je synergická, ucelená, praktická a kompetenčně orientovaná pregraduální příprava
budoucích učitelů a učitelek na ZČU v Plzni. K implementaci vize posilování profesních kompetencí
budoucích učitelů a učitelek a zkvalitnění každodenní edukační praxe dojde díky zvýšené spolupráci
VŠ pedagogů, odborníků z praxe a studentů, a to napříč fakultami, katedrami, vysokými školami v ČR,
spolupracujícími subjekty regionálního školství i spolupracujícími zahraničními institucemi.